Info voor studenten

Doelgroep

De Bijster wil zich engageren in het opleidingstraject van studenten.
Als stageverlenende voorziening richten we ons naar een breed gamma van
opleidingen die hun aansluiting vinden in de zorg voor ouderen met dementie. We werken hiervoor reeds samen met diverse opleidingsinstituten in binnen- en buitenland. In principe richten we ons voornamelijk naar volgende opleidingstrajecten:

 

 • (B) Helpende in de zorg, opleiding tot logistieke assistent,
 • (Nl) Helpende in de zorg en welzijn niveau 2
 • (B) Verzorgende
 • (Nl) Verzorgende, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg niveau 3
 • (B) Gebrevetteerde ziekenhuisverpleegkundige of psychiatrisch verpleegkundige, orthopedagogie, animator
 • (Nl) MBO verpleegkunde, Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg niveau 4
 • (B) Bachelor in de verpleegkunde, ergotherapie
 • (Nl) Hbov Verpleegkunde

Nederlandse studenten vinden meer informatie op: http://www.brabantzorg.net/

Onze kernactiviteit is het voorzien in huisvesting, opvang, begeleiding, ondersteuning en zorg voor personen met dementie. We kunnen derhalve iets bieden aan studenten die een stagetraject willen afleggen ten aanzien van:

 

 • zorgvragers met een psychische stoornis
 • zorgvragers met beperkte mogelijkheid tot zelfzorg in somatisch of psychosociaal opzicht
 • geriatrische zorgvragers
 • chronisch somatisch zieken

De zorg voor deze doelgroep wordt georganiseerd in een intramurale residentiële setting. Het gehanteerde zorgmodel is gebaseerd op het afstemmen van de zorg op behoeftes van bewoners die verblijven in homogene groepen. Daarnaast speelt het leven van elke dag zich af in leefgroepen. Bewoners leven dus samen in groep en verblijven overdag in principe niet op hun kamer.

Interesse

Samen met diverse scholen trachten we ons stageaanbod af te stemmen op de vraag vanuit de onderwijsinstellingen.
Voor België zijn dit:

 

 • Karel de Grote Hogeschool, departement verpleegkunde
 • Sint Norbertus instituut departement verpleegkunde
 • Katholieke Hogeschool Kempen Campus Lier / Sint Aloysiusinstituut voor verpleegkunde Lier
 • Don Bosco – Mariaberginstituut verzorgende / zorgkundige
 • Sint Erasmus Atheneum Essen
 • Koninklijk Technisch Atheneum Kapellen / Brasschaat

Voor Nederland zijn dit voornamelijk de onderwijsinstellingen die verbonden zijn aan het RBB West Brabant:

 

 • Vitalis College,
 • Kellebeek College, Bergen op Zoom
 • Avans Hogeschool, Breda

Bent U student aan één van deze onderwijsinstellingen dan lopen alle contacten betreffende stagemogelijkheden via dit bureau.
Daarnaast is er samenwerking met het da Vinci college, Dordrecht voor de opleidingHelpende in de zorg en welzijn niveau 2

Indien U niet verbonden bent aan één van deze scholen en U wenst informatie over stagemogelijkheden in onze voorziening, neem dan contact op met dhr. Van der Flaas 03/667.21.44 (maandag tot vrijdag tussen 9.00u en 16.00u) of via mail:jules.vanderflaas(at)gza.be

Praktisch

Tegemoetkomingen en vergoedingen:
Er zijn geen vergoedingen voorzien, noch voor het stagelopen als voor gemaakte reisonkosten.
De student staat zelf in voor het voorzien en onderhoud van beroepskledij.
Intern wonen, overnachten en maaltijden zijn volledig gratis. Wel wordt, omwille van veiligheid, een waarborg gevraagd voor het ontlenen van sleutels:

 

 1. voor een sleutel van het studentenverblijf wordt een waarborg gevraagd van 50€ (dus: enkel voor studenten die intern verblijven!).
 2. voor een dopsleutel (deurkrukvervangend systeem) wordt een waarborg gevraagd van 10€ - (dus : voor alle studenten!).

Deze waarborg wordt terugbetaald bij het terug inleveren van de sleutels op het einde van de stageperiode.
Overeenkomst:
De stagiair dient, via zijn onderwijsvoorziening, een overeenkomst ter ondertekening voor te leggen.
De Bijster kan de nodige werkpostfiches en risicoanalyses voorleggen aan de
onderwijsvoorziening.
Bijbaantjes tijdens de stage:
Indien er geen conflict ontstaat met het stagelopen zijn bijbaantjes geen probleem.

Beschrijving van de werkeenheid

In het hoofdhuis zijn er zes leefgroepen waar telkens 16/17 personen met dementie wonen. In de huizen beschermd wonen verblijven bewoners in groepen van 8personen.
Een dag verloopt zoveel mogelijk op het ritme van onze bewoners.
De voormiddag wordt bijna volledig opgevuld met de dagelijkse hygiëne en het ontbijt.
De bewoners kunnen opstaan en ontbijten tot ongeveer 10:30u. In de huizen beschermd wonen staat dan het huishouden centraal: maaltijden voorbereiden, boodschappen doen in de supermarkt en bakker, strijken, was plooien behoren tot de dagelijkse bezigheden. Op de andere leefgroepen worden dan samen met de bewoners een aantal huishoudelijke taken uitgevoerd of gewinkeld, gezongen, geturnd, gewandeld,..... Op de andere leefgroepen beperkt dit zich meer tot een rustmoment en aangepaste activiteiten.

Na het middagmaal en een korte rustpauze worden er elke namiddag activiteiten georganiseerd: uitstappen, turnen, creatieve bezigheden, knutselen, bakken van lekkernijen, dansen, verwennen, op uitstap gaan, film kijken, ...aromatherapie, snoezelen, ...

De avonduren zijn bestemd voor thema-avonden: spelavond, huishoudavond, pastorale avond, borrelavond, filmavond, praatavond of bewoners brengen gewoon op een rustige wijze hun avond door met televisie kijken, de krant lezen, praten, ....

De persoonlijke wens van de bewoners staat hier centraal en kan wisselen van dag tot dag. gewoon lekker niks doen ... kan ook.
Praktische- en zorgtaken zijn verweven met deze dagindeling en worden zoveel mogelijk op maat van de bewoner georganiseerd en uitgevoerd.

Teamsamenstelling:
Er wordt gestreefd naar kleine vaste teams die verbonden zijn met een vaste groep bewoners.
Elk verzorgend team is samengesteld uit verpleegkundigen, verzorgenden (niveau 3), opvoedkundigen en een animator. Elk zorgteam wordt aangestuurd door een huisverantwoordelijke en ondersteund door een kinesist en een vast nachtteam.

Er wordt gekozen voor maximaal 3 studenten die gelijktijdig stage lopen per verzorgend team.
Structureel overleg:
- Dagelijkse overdrachten per leefgroep.
- Teamvergadering (om de zes weken) met alle medewerkers van één verzorgend team.
Inhoud: bewonersproblemen, praktische problemen.
- Paramedisch overleg (om de zes weken) multidisciplinaire samenstelling.
Inhoud: interdisciplinaire bewonersbespreking.
- Werkgroepjes rond diverse onderwerpen.

Stagebegeleiding

Per student wordt een vaste werkbegeleider aangeduid. Deze werkbegeleider is een personeelslid van het vaste dagteam waar U als student stage loopt.
De vaste werkbegeleider legt in de eerste week van de stage samen met U alle afspraken rond de begeleiding, leerdoelen, noodzakelijke overlegmomenten en evaluaties vast.
De student wordt niet aanzien als een extra werkkracht. We trachten zoveel mogelijk het werkend leren in te passen in onze dagelijkse organisatie. We verwachten van de student dat hij in zijn planning rekening houdt met de organisatie van de dienst. Problemen en klachten worden in eerste instantie opgepakt met de aanwezige personeelsleden.

Bij stagespecifieke problemen kan de student op afspraak terecht bij zijn
werkbegeleider of de dienstverantwoordelijke van de werkeenheid.
Bij grotere problemen of klachten kan de student zich wenden naar een stagecoördinator: de contactpersoon met de school. Zij zullen dan samen beslissen wat de meest aangewezen weg is om het probleem op te lossen. Eventueel kan contact opgenomen worden met de school. In de zorg voor personen met dementie komen naast de primaire - verpleegtechnische zorgen vooral aspecten van psychosociale bewonersbegeleiding aan bod. De zorg wordt vorm gegeven vanuit een visie op wonen die zoveel mogelijk aansluit op de leefsfeer van de bewoner.

Er zijn derhalve weinig hoogtechnologische onderzoeken of behandelingen aanwezig in de leeromgeving. De student wordt gestimuleerd om aanwezig te zijn bij de sporadische technische leermomenten.

Werktijden:

Vroege dienst: 7:30u - 16:00u of 8:00u - 16:30u of 8:30u - 17:00u
Late dienst: 13:00u - 21:30u of 13:15u - 21:45u

Opmerkingen:
- Het half uur middagpauze wordt niet meegerekend als werktijd.
- De werktijden kunnen af en toe afwijken in functie van geplande activiteiten of zorgtaken. Deze afwijkingen worden steeds vooraf overlegd met de student.
- Werktijden (uurrooster) komen zoveel mogelijk tot stand vanuit een overleg tussen de werkbegeleider en de student. In de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden met de wensen van de student.

Kledingvoorschriften en uiterlijke verzorging:

Zoals reeds hoger beschreven moet de student zelf beroepskledij voorzien. Hij staat tevens in voor de eigen was.
Een witte ziekenhuisschort wordt echter niet steeds vereist. Vooral op de leefgroepen waar personen met milde dementie verblijven is omwille van de huiselijke aspecten van de zorg gewone (eigen) kledij wenselijk. Ook hier zijn geen vergoedingen voorzien voor de was.

Algemeen wordt een net en verzorgd uiterlijk verwacht. Juwelen kunnen zolang ze geen onveiligheid veroorzaken en aanvaard worden door onze bewoners. In functie van MRSA preventie wordt een doorgedreven nagelhygiëne verwacht (geen nagellak en kunstnagels) en is het dragen van polshorloges en ringen verboden.

Bereikbaarheid

De Bijster is bereikbaar met het openbaar vervoer.
Voor de Nederlandse studenten zijn er trein- en busverbindingen vanuit Roosendaal tot in Essen (B) of het nabijgelegen dorp Nispen (NL).

Raadpleeg voor de juiste tijden en mogelijke verbindingen de gebruikelijke
informatiekanalen omtrent het openbaar vervoer.

Er is een fietsenstalling voorzien achteraan de instelling. Deze fietsenstalling is niet beveiligd. Er kan best voor eigen beveiliging van Uw fiets gezorgd worden. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden voorzien rondom het gebouw.

Mogelijkheden om intern te wonen en/of te overnachten:

De Bijster voorziet in de mogelijkheid tot gratis intern verblijf in een alleenstaande woning, "Sonnius" genaamd, aanpalend aan het hoofdgebouw. We vragen enkel een waarborg van 50€ voor het gebruik van de sleutel van het studentenverblijf. Bij inlevering, krijgt U dit bedrag volledig terug.

Gebruik maken van het intern verblijf vereist een zekere mate van zelfstandigheid en volwassenheid: er is geen continu toezicht en het huis moet gedeeld worden met medestudenten.

Indien U gebruik wil maken van de mogelijkheid tot intern verblijf, moet U enkel persoonlijke spullen meebrengen: handdoeken, washandjes, persoonlijk toiletgerief, ...

Lakens en dekens zijn aanwezig in het studentenverblijf.
U moet vooraf een plaats in het studentenverblijf reserveren. Dat kan telefonisch of per mail via de aangegeven contactpersoon

Maaltijden:

Ontbijt, warm middagmaal en avondmaal worden gratis voorzien voor de stagelopende studenten. Reserveren van deze maaltijden is noodzakelijk. Dit kan op de eerste stagedag geregeld worden.

Enkel in functie van activiteiten kan het dat we samen eten met bewoners.
Meestal wordt de maaltijd genuttigd in de voorziene personeelsrefter.
In de huizen Beschermd wonen wordt samen met de bewoners gegeten.
Slechts in hoge uitzondering kan speciale voeding voorzien worden (dieet, od). Indien U dit wenst moet U vooraf contact opnemen met Kristine Gabriels (zie contactadressen). Zij zal nagaan of er aan Uw vraag voldaan kan worden.